Tổng quan về thiết kế Google Sites

Tháng 1 20, 2021


 Xây dựng web thông tin dự án nội bộ, web nhóm hoặc web chia sẻ công khai chỉ với vài thao tác đơn giản.

  1. 1. Từ Sites, nhấp, hay, chọn mẫu, chọn Thư viện mẫu và chọn mẫu.

  2. Tùy chỉnh trang và trang chủ.

  3. Thêm trang và điều hướng.

  4. Thêm nội dung vào các trang.

  5. Chia sẻ, xem trước và công bố trang web.

Xem trước—Xem trang web hiển thị ra sao trên bất kỳ thiết bị nào khi trang web đang hoạt động.

Sao chép liên kết—Sao chép liên kết đã được công bố.

Chia sẻ—Chia sẻ trang web với nhóm để cộng tác.

Công bố

Cìa đặt URL hoàn chỉnh cho trang web và cài đặt đối tượng xem trang web, sau đó mới công bố.


Nguồn: LVtech