Tổng hợp các công cụ tương tác học tập dưới một hình thức chung: Google Workspace LTI™

Tháng 6 27, 2024


Tính năng mới:

Trong tương lai, tất cả các công cụ tương tác học tập, bao gồm cả Bài tập LTI™ và Google Drive LTI™, sẽ được hợp nhất thành một danh mục duy nhất: Google Workspace LTI™. Không có thay đổi chức năng nào với bản cập nhật này, nhưng người dùng sẽ nhận thấy những điều sau:

  • Các bài tập sẽ được đổi tên thành Google Workspace LTI™ trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên và Google Workspace LTI™ trong Bảng điều khiển Google Cloud

  • Tất cả các công cụ LTI được quản lý trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên bằng dịch vụ Google Workspace LTI™

  • Trung tâm trợ giúp Google Bài tập sẽ được đổi tên thành Google Workspace LTI™. Diễn đàn cộng đồng sẽ vẫn như cũ.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: sẽ tự động nhận thấy những cập nhật này. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Google Workspace LTI™.

  • Người dùng cuối: không có tác động hoặc hành động nào được yêu cầu đối với người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng cho các phiên bản:

  • Education Fundamentals, Standard, Plus, và Teaching & Learning Upgrade.

Nguồn: LVtech