Trải nghiệm nhất quán hơn đối với danh sách khách mời trong Google Calendar

Tháng 10 14, 2023


Tính năng mới:

Google đang cập nhật cách hiển thị tên người tham dự cuộc họp trong lời mời trên lịch và thông tin cập nhật về lời mời được gửi qua email. Hiện tại, người dùng có thể chỉ thấy địa chỉ email hoặc trong một số trường hợp là sự kết hợp giữa địa chỉ email và tên trong lời mời theo lịch. Trong tương lai, người dùng sẽ thấy nhiều tên hơn có trong lời mời trên lịch, bao gồm tên của những người trong tổ chức và những khách đã tương tác trước đó.

Trước đây

Sau này

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/10/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/10/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech