Từ chối yêu cầu tham gia Google Meet

Tháng 8 22, 2020


Tóm tắt:

Google đang thực hiện hai thay đổi đối với yêu cầu tham gia cuộc họp trong Google Meet để giảm sự gián đoạn trong các cuộc họp.

Đầu tiên, nếu người điều hành cuộc họp từ chối yêu cầu hai lần từ cùng một người tham gia, người tham gia đó sẽ bị chặn. Điều này có nghĩa là người kiểm duyệt sẽ không thấy hiển thị bất kỳ yêu cầu tham gia cuộc họp nào nữa từ người dùng đó trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp.

Thứ hai, nếu người kiểm duyệt loại bỏ một người tham gia, người tham gia đó sẽ không thể:

  • Tham gia lại cuộc họp hiện hữu (ngay cả khi họ ở trong miền hoặc trên lịch mời).
  • Yêu cầu tham gia lại cuộc họp hiện có

Trước đây, khi các thành viên gây rối bị loại khỏi cuộc họp, họ có thể tiếp tục làm gián đoạn cuộc họp bằng cách tham gia lại hoặc liên tục gửi yêu cầu.

Lưu ý, nếu người kiểm duyệt từ chối nhầm người, thì  vẫn có thể thêm người tham gia đó vào cuộc họp bằng cách mời thủ công. Người dùng có thể sử dụng nút thêm người trong bảng điều khiển.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát dành cho quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách xóa người tham gia Google Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày tùy vào khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 11/8/2020.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech