Tự động cấp phép tám ứng dụng bổ sung cho người dùng

Tháng 2 28, 2018


Khi bật tự động cấp phép cho ứng dụng bên thứ ba được hỗ trợ, bất kỳ người dùng nào được trong G Suite cũng được tự động thêm, chỉnh sửa hoặc xóa trong ứng dụng của bên thứ ba. Tính năng này rất phổ biến với các quản trị viên vì loại bỏ được chi phí quản lý người dùng trên nhiều ứng dụng bên thứ ba của SaaS.

Nhận được phản hồi tích cực từ các quản trị viên, Google đang thêm hỗ trợ tự động cấp phép cho tám ứng dụng mới:

Amazon Web Services, DocuSign, Evernote, GoToMeeting, Office 365, SAP Cloud Platform Identity Authentication, Sugar, and Zendesk.

Khách hàng sử dụng G Suite Education, G Suite Business và G Suite Enterprise có thể bật tự động cấp phép người dùng trong tất cả các ứng dụng được hỗ trợ. Khách hàng trên G Suite Basic, G Suite Government, và G Suite Nonprofit có thể định cấu hình tự động cấp phép cho tối đa ba ứng dụng từ danh sách được hỗ trợ.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

  • G Suite Basic, G Suite Government, và G Suite Nonprofit có thể tự động cung cấp cho tối đa ba ứng dụng
  • G Suite Education, G Suite Business và G Suite Enterprise có thể bật tự động cấp phép cho tất cả các ứng dụng được hỗ trợ

Thời gian triển khai:

Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech