Tự động cung cấp cho người dùng ba ứng dụng bổ sung

Tháng 4 09, 2019


Những thay đổi mới:

Google bổ sung hỗ trợ cung cấp tự động đối với ba ứng dụng mới:

  • DialPad Sandbox
  • Emburse
  • Fuze

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng: Khi bật tự động cung cấp đối với ứng dụng của bên thứ ba được hỗ trợ, bất kỳ người dùng được tạo, sửa đổi hoặc xóa trong G Suite cũng sẽ tự động được thêm, chỉnh sửa hoặc xóa trong các ứng dụng của bên thứ ba. Tính năng này rất phổ biến với quản trị viên, vì loại bỏ chi phí quản lý người dùng trên nhiều ứng dụng SaaS của bên thứ ba.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: để biết thêm thông tin về cách thiết lập tự động cung cấp, hãy xem Trung tâm trợ giúp.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 1/4/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 1/4/2019.

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp độ đơn vị tổ chức (OU).

Nguồn: LVtech