Tự động cung cấp cho người dùng năm ứng dụng bổ sung

Tháng 8 26, 2019


Tính năng mới:

Google bổ sung hỗ trợ cung cấp tự động cho năm ứng dụng mới:

  • Adobe 
  • Comeet
  • Foodee
  • RECOG
  • Spoke

Ảnh hưởng: 

Chỉ quản trị viên.

Tại sao phải sử dụng

Khi cung cấp tự động được bật cho ứng dụng bên thứ ba được hỗ trợ, mọi người dùng được tạo, sửa đổi hoặc xóa trong G Suite cũng sẽ tự động được thêm, chỉnh sửa hoặc xóa trong ứng dụng của bên thứ ba. Tính năng này rất phổ biến với quản trị viên vì loại bỏ chi phí quản lý người dùng trên nhiều ứng dụng SaaS của bên thứ ba.

Làm thế nào để sử dụng:

  • Quản trị viên: để biết thêm thông tin về cách thiết lập cung cấp tự động, hãy xem Trung tâm trợ giúp.
  • Người dùng cuối: Không cần hành động.

Liên kết hữu ích

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15  ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 21/8/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15  ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 21/8/2019.

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp độ OU.

Nguồn: LVtech