Ủy quyền các đặc quyền bổ sung của Gmail cho người dùng

Tháng 2 28, 2018


Quản lý email an toàn và hiệu quả là việc rất quan trọng đối với thành công của bất kỳ tổ chức nào, tuy nhiên đó là một khối lượng nhiệm vụ rất lớn đối với quản trị viên G Suite. Nhằm giúp cho quản trị viên, Google giới thiệu ba đặc quyền Gmail mới mà quản trị viên cấp cao của G Suite có thể cấp cho người dùng mà không cần phải cung cấp cho họ quyền quản trị cấp cao: (1) Tìm kiếm nhật ký email, (2) Truy cập vào vùng cách ly quản trị, và (3) Truy cập vào vùng cách ly bị hạn chế.

Tìm kiếm nhật ký email

Đặc quyền này cho phép người dùng truy cập vào tính năng Tìm kiếm Nhật ký Email của Gmail, giúp dễ dàng theo dõi việc gửi email, xem tác động của các chính sách nhất định đối với email và xác định địa chỉ IP kết nối máy chủ.

Truy cập vào vùng cách ly quản trị

Quản trị viên G Suite có thể định cấu hình các chính sách và cài đặt để cách ly các thư điện tử nhất định, giúp ngăn ngừa thư rác, giảm thiểu sự mất mát dữ liệu và bảo vệ thông tin bí mật. Đặc quyền này cho phép người dùng truy cập vào vùng cách ly quản trị, nơi họ có thể cho phép hoặc ngăn cấm những email đang được gửi. Lưu ý rằng đặc quyền này sẽ không cho phép người dùng xem hoặc thay đổi bất kỳ cài đặt vùng cách ly quản trị nào.

Truy cập vào vùng cách ly bị hạn chế

Đặc quyền này cũng cung cấp cho người dùng truy cập vào vùng cách ly quản trị, nhưng chỉ đối với các vùng cách ly mà người dùng thuộc nhóm kiểm dịch viên. Lưu ý rằng đặc quyền này, giống như đặc quyền Truy cập vào vùng cách ly quản trị, sẽ không cho phép người dùng truy cập vào bất kỳ cài đặt vùng cách ly quản trị viên nào.

Quản trị viên cấp cao có thể ủy thác các đặc quyền này cho người dùng bằng cách nhấp vào CREATE A NEW ROLE (TẠO VAI TRÒ MỚI) trong phần Vai trò quản trị và sau đó chọn Dịch vụ (Services) > Gmail và chọn đặc quyền cụ thể (tại trình đơn Đặc quyền).

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ .

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech