[Việc nên làm] Kể từ ngày 3 tháng 12 năm 2020, các thay đổi đối với Hangouts và Google Chat sẽ làm thay đổi trải nghiệm sử dụng Chat đối với người dùng của khách hàng

Tháng 12 07, 2020


Người dùng sẽ có thể sử dụng Hangouts và Google Chat mà không bị mất các cuộc trò chuyện. Ngoài ra, người dùng còn có thể thay đổi các thành viên khi tham gia nhắn tin theo nhóm trong Chat.

Xin chào Quản trị viên Google Workspace!

Kể từ ngày 3 tháng 12 năm 2020, Google sẽ bắt đầu triển khai hai thay đổi quan trọng đối với Hangouts và Google Chat trước khi nâng cấp từ Hangouts lên Chat.

  • Các cuộc trò chuyện nhóm trong Hangouts sẽ xuất hiện trong Google Chat. Trong trải nghiệm mới này, người dùng có thể chuyển từ Hangouts sang Chat mà không bị mất toàn bộ danh sách cuộc trò chuyện. Ngược lại, nhiều cuộc trò chuyện trong Chat cũng sẽ xuất hiện trong Hangouts.
  • Hiện tại, khi chuyển từ Hangouts sang Google Chat, người dùng cần phải tạo lại các cuộc trò chuyện nhóm. Khi các thay đổi này dần được triển khai, khả năng xem cả cuộc trò chuyện mới lẫn hiện hữu thông qua lịch sử tin nhắn trong Hangouts cũng sẽ xuất hiện trong Chat. Nhờ vậy, toàn bộ lịch sử tin nhắn của người dùng trong Hangouts cũng xuất hiện trong Chat. Sự thay đổi này sẽ chỉ xảy ra với những người dùng đã bật Hangouts.
  • Các thay đổi đối với tin nhắn theo nhóm. Người dùng sẽ có thể thêm hoặc xóa thành viên khỏi các tin nhắn mới theo nhóm trong Chat. Các thành viên trong các tin nhắn theo nhóm được tạo sau ngày 3/12/2020 sẽ có thể thay đổi thành viên trong nhóm. Trong trải nghiệm mới này, người dùng và các thành viên nhóm có thể thêm, xóa hoặc rời khỏi những cuộc trò chuyện này bất cứ lúc nào.

Điều gì sẽ thay đổi và cần phải làm gì?

Bảng dưới đây nêu các tính năng, sản phẩm và chính sách khác chịu tác động của các thay đổi đối với Hangouts và Chat. Google cũng đưa ra các hành động đề xuất. Hãy tiếp tục đọc nếu vẫn còn sử dụng cả tính năng Trò chuyện bên ngoài, Google Vault, Xuất dữ liệu hoặc vùng dữ liệu.

Điều gì sẽ thay đổi?

Cần phải làm gì?

Nếu xóa một cuộc trò chuyện trong Chat bằng cách hủy gói đăng ký, thì cuộc trò chuyện đó cũng có thể bị xóa trong Hangouts đối với tất cả những người tham gia.

Không cần làm gì cả.                                                                                                                                                                                            

Nếu đã bật tùy chọn cài đặt Trò chuyện bên ngoài, thì người dùng bên ngoài tổ chức có thể được thêm (qua Hangouts) vào các cuộc trò chuyện nhóm của Google Chat tạo sau ngày 3/12/2020.

Xem lại bài viết này để cho phép hoặc hạn chế người dùng trò chuyện với người dùng bên ngoài tổ chức.                                                                                                 

Nếu sử dụng Vault để yêu cầu lưu giữ dữ liệu trong Chat, thì các tin nhắn trong những cuộc trò chuyện nhóm mới sẽ chỉ được đưa vào yêu cầu lưu giữ dữ liệu khi đánh dấu hộp bao gồm tin nhắn trong các phòng Chat. Xem thêm thông tin chi tiết.

Xem lại các yêu cầu lưu giữ dữ liệu hiện hữu trên ứng dụng Chat và xác định xem có cần bao gồm tin nhắn trong các phòng Chat hay không.                                                                                                                                             

Nếu sử dụng Google Vault để tìm kiếm và xuất, thì dữ liệu tin nhắn đã xuất từ Hangouts có thể hơi khác với dữ liệu tin nhắn đã xuất từ Chat. Xem thêm thông tin chi tiết.

Điều này cũng áp dụng với trường hợp Xuất dữ liệu.

Nên xuất cả dữ liệu tin nhắn trong Hangouts và Chat để có tập dữ liệu hoàn chỉnh.                                                                                                                                                                                                                                             

Nếu thiết lập các quy tắc lưu giữ tùy chỉnh dành cho Chat trong Google Vault để lưu giữ dữ liệu tin nhắn, thì phạm vi lưu giữ sẽ thay đổi. Các quy tắc đã thiết lập cho Tất cả phòng Chat (trước đây gọi là tất cả phòng) sẽ áp dụng cho những phòng trò chuyện hiện có, cộng với các tin nhắn mới theo nhóm và các tin nhắn theo nhóm được đồng bộ hóa giữa Chat và Hangouts. Xem thêm thông tin chi tiết.

Xem lại các quy tắc lưu giữ hiện có và đánh giá xem có cần thay đổi các quy tắc này để chỉ lưu giữ những dữ liệu tin nhắn theo mong muốn hay không.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Khi tìm kiếm Chat trong Vault, các tin nhắn mới theo nhóm sẽ xuất hiện trong những lượt tìm kiếm có phòng Chat. Các tin nhắn theo nhóm tạo trước ngày 3/12/2020 sẽ tiếp tục được xử lý như các tin nhắn trực tiếp (DM) trong những lượt tìm kiếm dựa trên tài khoản. Xem thêm thông tin chi tiết.

Nếu đã lưu các cụm từ tìm kiếm cho Gmail và Hangouts/Chat bằng Vault, hãy đánh giá và xác định xem có cần cập nhật để các cụm từ tìm kiếm này trả về những tin nhắn mà theo mong muốn hay không.                                                                                                 

Nếu đã bật chính sách vùng dữ liệu, thì chính sách này sẽ không được Hangouts hỗ trợ. Khi các cuộc trò chuyện trong Chat được sao chép sang Hangouts, bản sao trong Hangouts sẽ không được xác định vị trí địa lý theo các tùy chọn cài đặt vùng dữ liệu.

Nếu có một chính sách vùng dữ liệu đã định cấu hình và muốn liên kết dữ liệu tin nhắn của người dùng trong ứng dụng Chat với vị trí địa lý của người dùng, nên tắt Hangouts cho tổ chức.                                                                            


Trong trường hợp có thêm câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google Workspace.


LVtech