Xác định các quy tắc để xử lý chế độ email bí mật của Gmail

Tháng 5 26, 2018


Vào tháng 4, Google đã giới thiệu Gmail mới, bao gồm một tính năng được gọi là chế độ bí mật, giúp người dùng bảo vệ nội dung nhạy cảm trong email bằng cách đặt ngày hết hạn hoặc thu hồi quyền truy cập vào thư đã được gửi trước đó. Như đã thông báo trước đó, tính năng này hiện chỉ khởi chạy cho người dùng Gmail, sau đó sẽ khởi chạy cho người dùng G Suite. Quản trị viên G Suite có thể xác định quy tắc xử lý email chế độ bí mật được gửi từ bên ngoài đến người dùng G Suite trong miền.

Tạo quy tắc tuân thủ để chặn thư đến và hơn thế nữa

Chế độ bảo mật của Gmail sẽ được liệt kê dưới dạng thuộc tính trong "Khớp siêu dữ liệu".

Vui lòng theo dõi bản tin G Suite để biết thêm thông tin về chế độ bảo mật cho người dùng G Suite.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1- 3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech