Xem các hoạt động bổ sung đối với các thiết bị được quản lý trong nhật ký kiểm tra thiết bị

Tháng 7 13, 2018


Nhật ký kiểm tra thiết bị trong Admin console cung cấp báo cáo về hoạt động của thiết bị di động và máy tính để bàn được quản lý trong doanh nghiệp/tổ chức. Trước đây, báo cáo này chỉ hiển thị cho các miền bật quản lý thiết bị di động nâng cao. Để tính năng này hữu ích hơn với nhiều người dùng, Google hiện đang hiển thị một số sự kiện trong báo cáo này cho các khách hàng G Suite Business, EnterpriseEnterprise for Education đã kích hoạt quản lý thiết bị di động cơ bản và xác minh điểm cuối.

Bây giờ khách hàng có thể sử dụng báo cáo này để:

  • Tìm hiểu thời điểm một tài khoản G Suite đã được thêm vào thiết bị.
  • Tìm hiểu thời điểm khóa màn hình thiết bị đã được bật và tắt.

Ngoài ra, nhật ký kiểm tra thiết bị giờ đây sẽ chứa các hoạt động của quản trị viên, như khi yêu cầu hoặc thực hiện xóa tài khoản. Các hoạt động này có thể giúp đảm bảo thiết bị của người dùng và dữ liệu an toàn. Quản trị viên có thể tìm thấy báo cáo này trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên tại Báo cáo > Kiểm tra > Thiết bị (Reports > Audit > Devices).

Khi ra mắt, đối với khách hàng xác minh điểm cuối và quản lý thiết bị di động cơ bản, báo cáo này sẽ chỉ hiển thị sự kiện trên thiết bị xác minh thiết bị điểm cuối và Android được quản lý. Google đang nỗ lực mở rộng phạm vi phủ sóng cho nhiều thiết bị hơn trong tương lai.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với các phiên bản G Suite Enterprise, G Suite Business,  Enterprise for Education và Cloud Identity Premium.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech