Xem dữ liệu đối với những người tham gia cuộc gọi được chọn trong Công cụ chất lượng của Meet

Tháng 2 04, 2020


Tóm tắt:

Bây giờ quản trị có thể chọn người tham gia cụ thể khi xem các cuộc họp trong Công cụ chất lượng của Meet. Điều này cho phép hiển thị dữ liệu và số liệu thống kê đối với một tập hợp những người tham gia. Khi xem các cuộc gọi với nhiều người tham gia, điều này giúp giới hạn lượng thông tin được hiển thị trên màn hình cùng một lúc. Bằng cách điều chỉnh chỉ những thông tin phù hợp với chế độ xem, phân trang thường có thể tránh được ngay cả đối với các cuộc họp rất lớn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định khi sử dụng Công cụ chất lượng của Meet. Để chọn người tham gia, hãy sử dụng danh sách người tham gia ở phía bên trái của trang Chi tiết về cuộc họp. Khi lựa chọn được thực hiện, thông tin hiển thị bên phải sẽ cập nhật tương ứng.
  • Người dùng cuối: tính năng này không ảnh hưởng đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/1/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/1/2020

Phiên bản phát hành:

Liên kết hữu ích:

Nguồn: LVtech