Xem tập tin đính kèm Google Calendar trong Hangouts Meet

Tháng 12 14, 2018


Giờ đây, người dùng có thể xem các tập tin đính kèm trong Google Calendar, trực tiếp từ các cuộc họp Hangouts Meet. Tập tin đính kèm hiện khả dụng trên web và ứng dụng Meet trên thiết bị di động.

Nhấp vào tập tin đính kèm sẽ có thể mở tập tin trong tab mới trên web. Nếu tham gia cuộc họp thông qua ứng dụng Meet trên thiết bị di động, tập tin đính kèm sẽ được mở trên ứng dụng phù hợp nhất với tài liệu đó (Google Docs, Google Sheets, Google Drive , v.v.)

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech