Xem thiết bị máy tính và di động thuộc sở hữu doanh nghiệp

Tháng 12 13, 2018


Với lần ra mắt này, Google đã tạo điều kiện cho các quản trị viên G Suite có thể xem bức tranh toàn cảnh về thiết bị máy tính và di động được sử dụng bởi các nhân viên trong tổ chức.

Thêm và xem thông tin thiết bị trong Admin console

Để xem danh sách các thiết bị thuộc sở hữu của tổ chức, quản trị viên chỉ cần tải lên tập tin CSV liệt kê các thiết bị và số sê-ri trong Admin console. Trước đây, quản trị viên chỉ có thể tải lên thiết bị Android, giờ đây có thể thêm thiết bị xác minh điểm cuối như Mac, Windows và Chrome.

Các thiết bị này sẽ xuất hiện trong danh sách các thiết bị thuộc sở hữu của doanh nghiệp và hiển thị thuộc sở hữu doanh nghiệp khi quản trị viên nhấp để biết thêm chi tiết về thiết bị.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech