Xem thông tin hồ sơ người dùng trong trong ứng dụng G Suite

Tháng 5 09, 2018


Cho dù người dùng đang lên lịch cuộc họp hay theo dõi các bài đăng trên Google+ thì điều quan trọng là có thể dễ dàng biết hiện đang tương tác với ai. Đó là lý do Google đã thêm thẻ thông tin người dùng xuất hiện trong các ứng dụng G Suite trên web, như Google+ và Calendar, khi có liên quan.

Các thẻ này hiển thị thông tin hồ sơ khi người dùng di chuột qua tên người dùng hoặc ảnh tiểu sử của người khác. Thông tin có thể bao gồm các điểm dữ liệu như:

  • Chức danh
  • Vị trí công ty
  • Phòng ban
  • Thông tin liên hệ (email, số điện thoại, v.v.)
  • Link gọi đến thư mục nội bộ, hồ sơ truyền thông xã hội và hơn thế nữa

Để có được giá trị đầy đủ của các thẻ này, quản trị viên G Suite có thể điền dữ liệu này cho người dùng trong tổ chức ở một vài vị trí:

  • Phần “Người dùng” trong Admin console
  • Google Cloud Directory Sync, hoặc
  • Admin SDK

Quản trị viên cũng có thể ủy quyền chỉnh sửa cho một số trường tiểu sử cho người dùng cuối trong Admin console tại Ứng dụng > G Suite > Thư mục (Apps > G Suite > Directory). Sau đó, người dùng có thể chỉnh sửa tiểu sử của họ tại aboutme.google.com. Ngoài ra, trong tương lai, Google sẽ cung cấp hỗ trợ để ủy quyền chỉnh sửa các trường khác, chẳng hạn như Người quản lý và Chức vụ.

Các lợi ích khác đối với việc điền hồ sơ dữ liệu

Google khuyên quản trị viên nên điền tiểu sử người dùng để mở khóa các lợi ích bổ sung cho người dùng của mình. Ví dụ: trong tương lai gần, Calendar sẽ bắt đầu sử dụng vị trí cơ quan để gợi ý phòng họp thông minh cho khách.

Người dùng có thể xem các thẻ này ngay bây giờ trong Google Calendar  và Google+ trên web. Thẻ này sẽ bắt đầu xuất hiện trong các sản phẩm khác của G Suite trong những tháng tới.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Đã khả dụng với Calendar và G+ đối với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech