Xem thông tin người dùng vắng mặt ở nhiều nơi hơn trên Gmail trên web

Tháng 2 27, 2020


Tóm tắt:

Năm ngoái, Google đã công bố tính năng xem trạng thái vắng mặt trong Gmail, cụ thể là khi soạn email mới hoặc Trò chuyện Hangouts. Bây giờ, Google đang mở rộng tính năng này đến nhiều nơi hơn trong Gmail trên web, như khi đang di chuột qua tên ai đó trong hộp thư đến hoặc khi đang nhập email trong dòng “Đến” hay “Từ” khi soạn thư.

Tính năng này cung cấp khả năng hiển thị thời gian vắng mặt ở nhiều nơi hơn trên G Suite, giúp người gửi thấy rõ thời gian thích hợp để nhắn tin.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19/2/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19/2/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Liên kết hữu ích:

Nguồn: LVtech