Xem tổng quan tốt hơn về các cuộc họp với Meet Quality Tool

Tháng 2 22, 2020


Tón tắt:

Bây giờ quản trị viên có thể thấy dòng thời gian khi người dùng tham gia cuộc gọi và các sự kiện diễn ra trong cuộc gọi trong Meet Quality Tool. Dòng thời gian giúp quản trị viên nắm bắt trực quan cách cuộc gọi được phát triển theo thời gian.

Thông tin trên dòng thời gian có thể được điều chỉnh bằng cách chọn / bỏ chọn người tham gia và sắp xếp theo tên hoặc thời gian tham gia. Quản trị viên có thể tìm thêm thông tin về công cụ dòng thời gian trong Trung tâm trợ giúp.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định khi sử dụng Meet Quality Tool.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt dành cho người dùng cuối đối với tính năng này.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13 tháng 2 năm 2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của G Suite.

Nguồn: LVtech