Xuất bản trang web cho đối tượng cụ thể trong Google Sites mới

Tháng 3 01, 2018


Có một số trang web không phải dành cho tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao Google giúp người dùng xác định chính xác ai có thể xem nội dung trong Google Sites mới.

Để xuất bản trang web cho một đối tượng cụ thể, hãy chọn biểu tượng "Chia sẻ" (“Share with others”) và thay đổi cài đặt xuất bản thành "Người cụ thể có thể xem khi xuất bản" (“Specific people can view when published”). Tiếp theo, thêm các cá nhân vào trong hộp "Mời mọi người" (“Invite people”) và chọn "Có thể xem" (“Can view published”).

Tính năng này hiện chỉ khả dụng trên web và sẽ khả dụng trong các ứng dụng Google Drive trên Android và iOS trên trong vài tuần tới.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Đã khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng vào ngày 26/2/2018.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech