Xuất tập tin CSV thông tin chi tiết về phòng từ Admin console

Tháng 10 30, 2018


Vào tháng 8 năm nay, Google đã công bố trang tổng quan thông tin chi tiết về phòng trong Admin console. Quản trị viên G Suite có thể sử dụng trang tổng quan này để hiểu rõ hơn phương thức tài nguyên cuộc họp đang được sử dụng trong tổ chức.

Sau khi nhận được nhiều ý kiến phản hồi rằng quản trị viên muốn xuất thông tin hữu ích này để phân tích thêm, Google đã thêm tùy chọn để xuất dữ liệu cho các phòng được chọn và khung thời gian từ trang tổng quan dưới dạng tập tin CSV.

Tập tin đã tải xuống sẽ bao gồm:

  • Tòa nhà
  • Tầng
  • Tên tài nguyên
  • Sức chứa
  • Tổng số giờ đã đặt phòng
  • Tỷ lệ đặt trước
  • Tỷ lệ kín chỗ
  • Phân phối đặt trước (ví dụ: các phòng trong nhóm “Đăng ký trước (8+ giờ)” đã được đặt hơn 8 giờ mỗi ngày)

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech