Xuất thông tin về thiết bị phần cứng Hangouts Meet

Tháng 6 10, 2019


Tính năng mới:

Google đã thêm khả năng xuất thông tin chi tiết về tất cả các thiết bị phần cứng Hangouts Meet trong miền ở định dạng Google Sheet hoặc tập tin  CSV.

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Việc có quyền truy cập vào thông tin cập nhật về tất cả các thiết bị Meet giúp quản trị viên G Suite hiểu rõ hơn việc sử dụng trên toàn bộ tổ chức bằng cách:

  • Nhập dữ liệu cho báo cáo/bảng điều khiển.
  • Kiểm tra sử dụng thiết bị ngoại vi trên toàn tổ chức.
  • Phân tích dữ liệu cho các hệ thống bên ngoài như hệ thống hỗ trợ hoặc chức năng tài chính như theo dõi tài sản hoặc quản lý hàng tồn kho.

Làm thế nào để bắt đầu:

Tùy thuộc vào định dạng đã chọn, thông tin có thể được xem trong Google Sheets hoặc được tải xuống dưới dạng tập tin CSV.

  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động

Chi tiết ra mắt

36 trường được xuất cho mỗi thiết bị, mỗi trường là một cột riêng.

Thời gian triển khai:

  • Đã triển khai hoàn toàn đối với tất cả các miền.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này được TẮT theo mặc định

Nguồn: LVtech