Yên tâm thực hiện công việc với Google Workspace

Tháng 12 27, 2022


Tạo. Viết lách. Xử lý. Chia sẻ. Công việc. 

Google Workspace sẽ bảo vệ mọi nội dung của doanh nghiệp/tổ chức

Bảo mật dữ liệu hiệu quả hơn bằng cách bật tính năng Xác minh 2 bước.

Bật tính năng Xác minh 2 bước

 

Google Workspace sử dụng cùng một cơ sở hạ tầng bảo mật từ trong thiết kế, công nghệ bảo vệ tích hợp sẵn và mạng lưới toàn cầu mà Google sử dụng.

Một cách hữu hiệu để tăng cường bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp của bạn đó là yêu cầu mọi người trong tổ chức cung cấp thêm bằng chứng để chứng minh danh tính khi họ đăng nhập bằng tính năng Xác minh 2 bước.

 


Bảo vệ dữ liệu

Nếu có người biết mật khẩu, tính năng Xác minh 2 bước có thể ngăn người đó truy cập vào tài khoản của người dùng.


Triển khai hai lớp bảo vệ

Tính năng Xác minh hai bước yêu cầu người dùng phải xác minh danh tính bằng mật khẩu kèm theo một mã duy nhất mà chỉ người dùng mới có thể truy cập.

Bảo mật dữ liệu nhạy cảm nhất

Việc bật tính năng Xác minh 2 bước là một điều cực kỳ quan trọng đối với quản trị viên và những người làm việc với hồ sơ tài chính và thông tin của nhân viên.

 

 

 

LVtech | 083 958 8324 | technicalsupport@lvtech.com.vn