Sheet


Trang tính


Bảng tính nâng cao, nhanh chóng, trực tuyến

Tạo các bảng tính trong trình duyệt của bạn—không cần phần mềm chuyên dụng. Xử lý mọi thứ từ danh sách công việc đơn giản cho đến phân tích dữ liệu có các biểu đồ, bộ lọc và bảng tổng hợp. Thực hiện xử lý dữ liệu một cách đơn giản


Thực hiện tính toán với các hàm và công thức mạnh mẽ trong bảng tính. Bạn cũng có thể thêm các biểu đồ phức tạp, tạo các báo cáo bảng tổng hợp, thêm bộ lọc và hơn thế nữa.


Làm việc với tất cả các loại tệp phổ biến

Nhập và chuyển đổi bảng tính hiện có để có thể chỉnh sửa ngay lập tức, bao gồm tệp Microsoft Excel®. Xuất trang tính ở dạng .xlsx, .csv, .html, .ods, .pdf hoặc .txt.


Tiếp tục làm việc từ mọi thiết bị

Tạo, chỉnh sửa và chia sẻ bảng tính từ điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn ở mọi nơi. Làm việc trong Trang tính ngay cả khi bạn ngoại tuyến.
Hoạt động trên các thiết bị, dù có hay không có Internet

Tạo, chỉnh sửa và chia sẻ tài liệu từ iPhone, iPad hoặc các thiết bị Android của bạn. Sử dụng Chrome cho Mac hoặc PC để làm việc trong Tài liệu ngay cả khi bạn đang ngoại tuyến.

Kiểm soát chia sẻ dễ quản lý

Bạn quyết định người nào được quyền truy cập vào tài liệu và thư mục của mình. Cấp cho cá nhân hoặc nhóm quyền chỉnh sửa, xem hoặc chỉ thêm nhận xét.
Làm được nhiều việc hơn với tiện ích bổ sung của bên thứ ba

Nghiên cứu chủ đề, xác định từ và chèn lời trích dẫn ngay trong Tài liệu. Với tiện ích bổ sung tích hợp, bạn có thể mở rộng chức năng của Tài liệu với định dạng nâng cao, hợp nhất thư và hơn thế nữa.