Khách mời của Transformation Gallery là ai?

Tháng 1 23, 2018


Bất cứ ai đang sử dụng hoặc có ý định sử dụng Google for Work, những người quan tâm tìm hiểu về việc nhận được lợi ích tốt nhất trong bộ sản phẩm. Transformation Gallery cũng dành cho những tổ chức muốn nhượng quyền và chuyển hóa văn hóa của tổ chức, hành vi làm việc cốt lõi của nhân viên và tối ưu hóa hiệu quả trong tiến trình xử lý.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên