Áp dụng các chính sách truy cập nhận thức ngữ cảnh đối với các ứng dụng dành cho thiết bị di động và máy tính

Tháng 5 05, 2021


Tính năng mới:

Quản trị viên hiện có thể chỉ định các cấp truy cập nhận thức ngữ cảnh hiện hữu hoặc mới đối với các ứng dụng của Google dành cho máy tính và thiết bị di động.

Áp dụng các cấp truy cập nhận thức ngữ cảnh đối với các ứng dụng dành cho thiết bị di động và máy tính

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Với quyền truy cập nhận thức ngữ cảnh, người dùng có thể thiết lập các cấp độ truy cập khác nhau dựa trên danh tính của người dùng và bối cảnh của yêu cầu (vị trí, trạng thái bảo mật thiết bị, địa chỉ IP). Việc mở rộng các chính sách này đối với các điểm nhập Google Workspace khác - chẳng hạn như ứng dụng Google Drive dành cho máy tính hoặc sử dụng ứng dụng Gmail trên trình duyệt dành cho thiết bị di động - cho phép quản trị viên kiểm soát tốt hơn cách thức, thời gian và nơi người dùng có thể truy cập tài nguyên của Workspace.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/04/2021.

Nguồn: LVtech