API Postmaster tools hiện đã khả dụng

Tháng 2 08, 2021


Tóm tắt:

Google đang ra mắt API Postmaster tools, cho phép truy cập có lập trình vào dữ liệu email được tìm thấy trong giao diện người dùng của Postmaster Tools. Người dùng có thể sử dụng API để thu thập số liệu về hàng loạt email được gửi đến người dùng Gmail — chẳng hạn như lỗi gửi, báo cáo spam, hiệu suất vòng phản hồi, v.v. hoặc cũng có thể nhập hoặc hợp nhất dữ liệu vào các hệ thống khác và chẩn đoán sự cố với email được gửi.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: chủ sở hữu miền đã được đăng ký có thể sử dụng API này để trích xuất theo chương trình dữ liệu vào hệ thống của miền. Xem Hướng dẫn dành cho nhà phát triển để tìm hiểu thêm về cách sử dụng API Postmaster tools.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech