Báo cáo thiết bị máy tính trong Admin console

Tháng 6 25, 2018


Google cung cấp cho quản trị viên G Suite nhiều khả năng hiển thị hơn trong đó có khả năng hiển thị máy tính đang được sử dụng để truy cập dữ liệu và ứng dụng của doanh nghiệp/tổ chức thông qua tính năng mới có tên là "Xác minh điểm cuối" (Endpoint Verification).

Xác minh điểm cuối thu thập thông tin thông qua tiện ích mở rộng của Chrome và ứng dụng gốc trên thiết bị của người dùng và hiển thị thông tin đó cho quản trị viên trong báo cáo mới trong Admin console. Đó là giải pháp dễ dàng cho báo cáo thiết bị máy tính để bàn và máy tính xách tay và Google hy vọng khả năng hiển thị này cho phép quản trị viên duy trì việc bảo mật mạnh mẽ cho tổ chức.

Báo cáo Xác minh điểm cuối cung cấp thông tin thiết bị máy tính

Xác minh điểm cuối là một tính năng mới trong Admin console. Sau khi tính năng này được cài đặt trên thiết bị của người dùng (xem hình sau), quản trị viên sẽ có thể xem:

  • Các thiết bị máy tính để bàn và máy tính xách tay trong doanh nghiệp truy cập dữ liệu của doanh nghiệp/tổ chức.
  • Thông tin thiết bị bao gồm khóa màn hình, mã hóa ổ đĩa và phiên bản hệ điều hành.

Để xem báo cáo, quản trị viên vào Admin console và truy cập Quản lý thiết bị > Xác minh điểm cuối (Device management > Endpoint Verification).

Cách triển khai Xác minh điểm cuối trong tổ chức

Xác minh điểm cuối khả dụng cho các thiết bị ChromeOS, macOS và Windows với yêu cầu cài đặt tiện ích mở rộng của Chrome. Trên các thiết bị Windows và MacOS, cũng cần một ứng dụng gốc hoạt động với tiện ích mở rộng này. Các tiện ích mở rộng và ứng dụng có thể được cài đặt riêng lẻ bởi người dùng hoặc được triển khai tập trung.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech