Bảo vệ tổ chức với các tính năng của trung tâm cảnh báo mới

Tháng 9 04, 2019


Tính năng mới:

Google đang thực hiện một số cập nhật cho trung tâm cảnh báo cho G Suite. Các tính năng mới sẽ giúp quản trị viên dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm, cộng tác và thao tác đối với các vấn đề tiềm ẩn trong miền. Cụ thể:

 • Chỉ định cảnh báo cho các thành viên khác trong nhóm hoặc quản trị viên
 • Quản lý và theo dõi trạng thái tiến trình cảnh báo
 • Ưu tiên phân loại cảnh báo và truy vấn tùy theo mức độ nghiêm trọng
 • Xem các cảnh báo liên quan đối với một người dùng
 • Thêm thuộc tính tìm kiếm mới
 • Xem lịch sử thay đổi cảnh báo
 • Tìm và quản lý cảnh báo dễ dàng hơn

Một số bản cập nhật trước đây đã khả dụng bản beta hiện được phát hành công khai.

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Trung tâm cảnh báo đã cung cấp một nơi duy nhất để xem thông báo về các sự cố tiềm ẩn trong miền và thực hiện hành động để giải quyết các sự cố ấy. Hy vọng những cải tiến này sẽ giúp sử dụng trung tâm cảnh báo dễ dàng hơn, giúp tìm thấy các cảnh báo quan trọng và có thể xử lý được dễ dàng hơn đồng thời cải thiện sự hợp tác giữa quản trị viên và các nhóm liên quan.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng trung tâm cảnh báo.
 • Người dùng cuối: Không cần hành động

Thông tin bổ sung:

 • Cài đặt trạng thái, người được chỉ định và mức độ nghiêm trọng của cảnh báo: thêm thông tin chính để giúp nhóm sở hữu, đánh giá và cộng tác khi làm việc thông qua các truy vấn bảo mật.
 • Sử dụng tìm kiếm mạnh mẽ hơn: tìm cảnh báo dễ dàng hơn bằng cách tìm kiếm cảnh báo có chứa địa chỉ email cụ thể khi nghiên cứu một sự cố.
 • Xem các cảnh báo liên quan: chế độ xem chi tiết cảnh báo sẽ hiển thị các cảnh báo khác liên quan đến cùng một tác nhân hoặc người dùng nhằm giúp khám phá các sự cố bảo mật có khả năng liên quan.
 • Xem lịch sử thay đổi cảnh báo: xem lịch sử siêu dữ liệu hoặc cập nhật nội dung cho cảnh báo đó. Điều này bao gồm khi trạng thái, người được chuyển nhượng hoặc mức độ nghiêm trọng đã thay đổi.
 • Tìm và quản lý cảnh báo dễ dàng hơn: Đánh dấu các URL cảnh báo cụ thể, cảnh báo xóa hàng loạt và sắp xếp cảnh báo theo các yếu tố như thời gian cập nhật gần nhất.

Tìm kiếm, lọc và sắp xếp để tìm cảnh báo dễ dàng hơn

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3  ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 27/8/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3  ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 27/8/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech