Bật hỗ trợ ngoại tuyến cho Google Calendar trên web từ máy tính

Tháng 1 25, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể bật hỗ trợ ngoại tuyến cho Google Calendar trên Google Chrome từ máy tính. Khi được bật, người dùng có thể xem lịch và các sự kiện của mình từ bốn tuần trước hoặc bất kỳ thời điểm nào trong tương lai theo tuần, ngày hoặc tháng. Điều này đặc biệt hữu ích khi đang ngoại tuyến hoặc có truy cập internet không ổn định.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt ở cấp miền hoặc đơn vị tổ chức. Để tắt tính năng này cho tổ chức, trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, chọn Google Workspace > Lịch > Cài đặt cho Lịch > Cài đặt nâng cao > Lịch web ngoại tuyến và bỏ chọn “Cho phép sử dụng Lịch trên web khi ngoại tuyến”.

  • Người dùng cuối: khi được quản trị viên cho phép, tính năng này sẽ TẮT theo mặc định và có thể được bật trên từng thiết bị. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Lịch ngoại tuyến trên máy tính.

Thời gian triển khai:

Kiểm soát quản trị viên

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/1/2021.

Cài đặt người dùng cuối

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/1/2021.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/2/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits

Nguồn: LVtech