Bật tùy chọn tương tác với hệ thống của bên thứ ba cho Hangouts Meet

Tháng 7 04, 2018


Đầu tháng này, Google đã thông báo tính năng tương tác với các hệ thống hội nghị truyền hình dựa trên chuẩn SIP/H.323 và Skype for Business trong Hangouts Meet thông qua nền tảng Pexip Infinity.

Giờ đây, quản trị viên có thể bật tính năng này trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên tại Ứng dụng (Apps) > G Suite > Google Hangouts và chọn "Bật tùy chọn tương tác với các hệ thống khác" (“Turn on interoperability with other systems") trong "Cài đặt cuộc họp" (“Meet Settings”) sau khi tính năng được bật và mã thông báo truy cập được tạo, quản trị viên sẽ cần một giấy phép từ Pexip để giải pháp hoạt động.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech