Bổ sung 6 quốc gia có thể sử dụng quay số Hangouts Meet

Tháng 5 15, 2018


Vào tháng 10/2017, Google đã công bố giới thiệu số điện thoại quay số Hangouts Meet quốc tế cho miền G Suite Enterprise. Tùy chọn này giúp nhóm của người dùng luôn kết nối, dù đang ở bất cứ nơi nào. Google đã thêm tính năng này cho sáu quốc gia (với nhiều quốc gia khác trong tương lai):

  • Dominican Republic (DO)
  • Estonia (EE)
  • Greece (GR)
  • Hungary (HU)
  • Latvia (LV)
  • Luxembourg (LU)

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Chỉ khả dụng đối với G Suite Enterprise.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech