Các cải tiến đối với tập tin PDF được chuyển thành Google Docs

Tháng 12 03, 2020


Tóm tắt:

Google đang thực hiện một loạt các cập nhật sẽ giúp các tập tin PDF được chuyển đổi thành Google Docs tốt hơn. Cụ thể, người dùng có thể nhận thấy những cải tiến:

  • Nhập hình ảnh, bao gồm chính hình ảnh và các văn bản liên quan đến hình ảnh.
  • Định dạng và kiểu văn bản, chẳng hạn như gạch dưới và gạch ngang, màu nền và nhiều phông chữ hơn.
  • Chuyển đổi bố cục, bao gồm hỗ trợ bố cục nhiều cột, kích thước trang tùy chỉnh, bảng có đường viền và sắp xếp nội dung được cải thiện.

Chuyển tập tin PDF thành Google Docs hiện hỗ trợ nhiều tùy chọn định dạng hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 30/11/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech