Các cập nhật liên quan đến Trang tổng quan hoạt động trong Trình soạn thảo và Admin console

Tháng 3 29, 2019


Tóm tắt: Google đã thực hiện hai bản cập nhật nhỏ cho các báo cáo trong Trang tổng quan hoạt động trong Trình soạn thảo (Editors) và các cài đặt liên quan trong Admin console. Khi  khởi chạy nhiều tính năng hơn cho Trang tổng quan hoạt động, các bản cập nhật này sẽ giúp mọi việc trở nên rõ ràng đối với cả quản trị viên và người dùng cuối.

Trong Admin console:

Trong Trang tổng quan hoạt động, trước đây gọi là Access to activity dashboard - Quyền truy cập vào Trang tổng quan hoạt động, giờ đây được gọi là Access to view history - Truy cập lịch sử xem của người dùng.

Từ đây, quản trị viên cho phép người dùng truy cập Người xem và xu hướng xem bằng cách BẬT / TẮT trong trang tổng quan. Để tìm hiểu thêm về khả năng hiển thị hoạt động của tệp, hãy xem bài viết này.

Trong Trình soạn thảo:

Trong Trang tổng quan hoạt động - Activity dashboard, thẻ Thời gian xem - View time được đổi tên thành Người xem - Viewers. Để tìm hiểu thêm về lịch sử xem trong Docs, Sheets, and Slides, hãy xem bài viết này.

Google cũng thay đổi biểu tượng cho thẻ Người xem - trước đây là biểu tượng đồng hồ, bây giờ đổi thành biểu tượng người. Thay đổi này nhằm thể hiện rõ hơn mục đích của thẻ này, đó là lịch sử người xem, không phải thời gian người xem dành cho tài liệu.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 19/3/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 19/3/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech