Các giới hạn về yêu cầu truy cập tập tin trong Team Drives

Tháng 2 28, 2018


Kể từ hôm nay, trong trường hợp người dùng được gửi liên kết đến tập tin trong Team Drive mà không có quyền truy cập, Google sẽ chỉ gửi thông báo Yêu cầu Truy cập đến người tạo tập tin hoặc một nhóm giới hạn gồm các cá nhân có liên quan tương tác với Team Drive. Google sẽ không gửi cho tất cả thành viên của Team Drive như trước đây.

Thay đổi này không chỉ giúp đảm bảo rằng các thành viên của Team Drives không phải nhận email không cần thiết, đồng thời ngăn không cho chia sẻ quá nhiều nội dung Team Drive không mong muốn.

Lưu ý: Google đang tiếp tục bổ sung các lệnh chuyển (thông báo) và nâng cao chất lượng thông báo Yêu cầu truy cập để các thành viên của TeamDrives có thể nhanh chóng truy cập vào nội dung.

Chi tiết ra mắt

Tình năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với các phiên bản G Suite Nonprofit, Business, EnterpriseEducation.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1 -3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech