Các phòng trong Google Chat sẽ không được phân chuỗi theo mặc định kể từ ngày 16/11

Tháng 11 11, 2020


Tóm tắt:

Kể từ ngày 16/11/2020, các phòng mới được tạo trong Google Chat sẽ không được cấu trúc thành chuỗi theo mặc định.

Ngày nay, các cuộc trò chuyện trong phòng phải được nhóm thành các chuỗi. Thay đổi này giới thiệu một kiểu hội thoại đơn giản hơn, không có chuỗi — giúp người dùng linh hoạt hơn trong các cuộc thảo luận.

Với thay đổi vào cuối tháng này, khi người dùng tạo một phòng mới, các cuộc trò chuyện sẽ không sử dụng chuỗi trừ khi người dùng bật tính năng phân chuỗi. (Lưu ý rằng không thể thay đổi việc một phòng được tạo chuỗi hay chưa chưa tạo chuỗi sau khi phòng được tạo.)

Ngoài ra, không giống như trong các phòng được phân chuỗi, trong các phòng không phân chuỗi, người dùng có thể bật và tắt lịch sử. Cài đặt lịch sử có sẵn trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên cho phép quản trị viên quyết định cài đặt lịch sử mặc định cho các phòng trong tổ chức có hỗ trợ chuyển đổi.

Các phòng hiện hữu sẽ không thay đổi — người dùng có thể tiếp tục tham gia vào các phòng theo chuỗi và tạo thêm.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Quản trị viên có thể đặt cài đặt lịch sử phòng cho các phòng không phân chuỗi.
  • Người dùng cuối: phòng không phân chuỗi kể từ nay sẽ là mặc định. Người dùng có thể bật trả lời theo chuỗi khi tạo phòng.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 16/11/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech