Các sự kiện kiểm tra đăng nhập hiện được đặt tại một vị trí trong Admin console

Tháng 3 24, 2021


Tính năng mới:

Google đã tổng hợp tất cả các sự kiện kiểm tra liên quan đến đăng nhập vào một vị trí duy nhất trong Admin console của Workspace trong Báo cáo > Nhật ký kiểm tra > Đăng nhập. Tại đây, quản trị viên có thể tìm thấy thông tin về các sự kiện sau:

 • Đăng ký hoặc tắt xác minh hai bước,
 • Đăng ký hoặc vô hiệu hóa bảo vệ nâng cao,
 • Thay đổi mật khẩu,
 • Thay đổi câu hỏi khôi phục,
 • Khôi phục các thay đổi trên điện thoại,
 • Thay đổi email khôi phục,
 • Hỗ trợ chuyển tiếp email ngoài miền.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Hy vọng rằng bằng cách hiển thị thông tin này ở một vị trí, quản trị viên sẽ có khả năng xem hiển thị tốt hơn các hành động quan trọng do người dùng thực hiện trên tài khoản mà không cần phải chuyển đổi giữa nhiều nơi trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Thông tin chi tiết:

Quản trị viên cũng có thể sử dụng Reports API để xem thông tin về các sự kiện đăng nhập. Sử dụng Workspace Developer Guide  để tìm hiểu thêm về cách bắt đầu với API báo cáo và sử dụng Báo cáo hoạt động đăng nhập.

Quản trị viên cấp cao của Enterprise plus và Education Plus cũng có thể sử dụng công cụ điều tra bảo mật (Admin console > Bảo mật > Công cụ điều tra > Sự kiện nhật ký người dùng) để xem thông tin chi tiết hơn và thực hiện hành động đối với hoạt động đăng nhập đáng ngờ.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Nhật ký kiểm tra thông tin đăng nhập trong Admin console.
 • Người dùng cuối: không yêu cầu thực hiện hành động nào.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với khách hàng tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech