Các sự kiện mới trong nhật ký kiểm tra Google Chat

Tháng 11 06, 2020


Tóm tắt:

Google đã thêm ghi nhật ký kiểm tra cho một số sự kiện người dùng mới trong Google Chat. Ghi nhật ký kiểm tra chi tiết là một thành phần quan trọng trong việc quản lý hiệu quả việc sử dụng trò chuyện an toàn trong miền.

Các sự kiện mới bao gồm:

 • Đã gửi lời mời
 • Đã chỉnh sửa tin nhắn
 • Đã tải lên tập tin đính kèm
 • Đã tải xuống tập tin đính kèm
 • Đã thêm thành viên trong phòng
 • Thành viên trong phòng đã bị xóa

Google cũng đã mở rộng thông tin được bao gồm trong mỗi nhật ký kiểm tra. Các trường bổ sung sau hiện được điền cho tất cả các sự kiện nếu khả dụng đôốivới sự kiện đó:

 • ID tin nhắn
 • ID phòng
 • Tên phòng
 • Tên tập tin đính kèm
 • Kiểm tra sự toàn vẹn của tập tin đính kèm
 • Phòng ngoài
 • Cài đặt lịch sử phòng
 • Người nhận
 • URL đính kèm

Làm thế nào để bắt đầu?

 • Quản trị viên: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng và tùy chỉnh nhật ký kiểm tra với Chat.
 • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/10/2020.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với khách hàng Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus.
 • Không khả dụng đối với khách hàng Essentials, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech