Các thay đổi đối với Điều khoản dịch vụ của Managed Domain

Tháng 4 09, 2018


Xin chào quản trị viên!

Khi sử dụng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google để quản lý tài khoản người dùng hoặc các sản phẩm khác của Google (như Android Enterprise), quý vị hoặc tổ chức của quý vị, đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ bổ sung của Managed Google Domains ("Điều khoản của Managed Domain"). Google thông báo để quý vị biết về một nội dung cập nhật quan trọng đối với các điều khoản này.

Sau ngày 26/04/2018, hoạt động sử dụng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên cần phải tuân thủ thỏa thuận Cloud Identity thay vì Điều khoản của Managed Domain. Thỏa thuận Cloud Identity thay thế cho Điều khoản của Managed Domain và cũng đưa ra các điều khoản pháp lý áp dụng khi quý vị sử dụng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Goole đã cập nhật thỏa thuận mới cho phù hợp với sự phát triển của các dịch vụ và để giúp khách hàng có thể chấp nhận Bản sửa đổi về xử lý dữ liệu của Google cũng như tạo điều kiện tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, chẳng hạn như những nghĩa vụ được đưa ra trong Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của châu Âu (GDPR).

Nếu quý vị ĐỒNG Ý với các điều khoản dịch vụ mới:

Quý vị không cần phải làm gì khác. Việc quý vị tiếp tục sử dụng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên sau ngày 26/04/2018 có nghĩa là quý vị chấp nhận thỏa thuận Cloud Identity.

Nếu quý vị KHÔNG ĐỒNG Ý với các điều khoản dịch vụ mới:

Quý vị sẽ không thể tiếp tục sử dụng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Qúy vị cần xóa tài khoản của mình theo các bước này.

Trân trọng!

 

LVtech