Các thay đổi đối với toán tử tìm kiếm của Google Drive có thể thay đổi kết quả tìm kiếm trên Google Vault

Tháng 4 01, 2021


Tóm tắt:

Google đã cập nhật các toán tử tìm kiếm của Google Drive để mang lại kết quả tốt hơn khi tìm kiếm tập tin trong Google Vault. Điều này bao gồm những thay đổi đối với hành vi của những toán tử to:from: và toán tử sharedwith:

Bắt đầu từ ngày 27/04/2021, to:from: sẽ không khớp với các tập tin được chia sẻ trước tháng 3/2021, nhưng sẽ phản ánh tốt hơn các hành động chia sẻ thực tế so với logic hiện tại. Xem Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin.

Trước ngày 27/4/2021, vui lòng kiểm tra các truy vấn tìm kiếm trên Drive đã lưu trong Google Vault và nếu cần, hãy cập nhật để đảm bảo đã nhận được kết quả như mong đợi:

  • Nếu tìm kiếm tập tin trong Vault bằng toán tử tìm kiếm trên Drive to: hoặc from:, có thể muốn thay đổi như sau to: -> sharedwith:from:  -> owner: để lưu giữ hành vi tìm kiếm hiện tại.
  • Nếu người dùng không tìm kiếm tập tin trong Vault bằng toán tử tìm kiếmDrive to: hoặc from: thì không cần thực hiện hành động nào.

Lưu ý, người dùng sẽ biết khi nào hành vi mới được áp dụng tìm kiếm trong Drive cho to: hoặc from: trong Vault khi thấy thông báo bên dưới gần trường Điều khoản:

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: Việc thay đổi toán tử tìm kiếm sẽ tự động diễn ra vào ngày 27/4/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals và Education Plus, cũng như khách hàng của G Suite Business và khách hàng có giấy phép tiện ích bổ sung Vault.
  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter và Business Standard hoặc khách hàng G Suite Basic.

Nguồn: LVtech