Các ứng dụng và tiện ích cho trình chỉnh sửa của Google Drive di chuyển từ Chrome Web Store sang G Suite Marketplace

Tháng 9 05, 2019


Tính năng mới:

Trong những tuần tới, Google sẽ chuyển tất cả các tiện ích bổ sung Google Docs, Sheets, Slides và Forms và các ứng dụng Google Drive từ Chrome Web Store sang G Suite Marketplace. Xem Blog để biết thêm chi tiết về sự thay đổi này. Nếu một nhà phát triển tiện ích bổ sung đã không hành động để di chuyển danh sách, người dùng mới sẽ không có khả năng cài đặt các tiện ích đó. Google gọi các tiện ích này là “tiện ích không được di chuyển”.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Người dùng hiện tại của các tiện ích bổ sung không được di chuyển sẽ vẫn tiếp tục có thể sử dụng. Tuy nhiên, nếu đã gỡ cài đặt các tiện ích bổ sung cho Trình chỉnh sửa hoặc ứng dụng Drive, thì không thể cài đặt lại nữa. Hơn nữa, nếu người dùng hiện tại tạo một mẫu với một trong những tiện ích bổ sung này, bất kỳ người dùng nào không có cài đặt bổ trợ thì không thể thể sử dụng tiện ích bổ sung trong mẫu.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên và người dùng cuối: không yêu cầu hành động. Để kiểm tra xem tiện ích bổ sung đã được di chuyển chưa, hãy tìm kiếm trong G Suite Marketplace.
  • Các nhà phát triển: ứng dụng Drive và các tiện ích bổ sung cho trình chỉnh sửa phải có danh sách trên G Suite Marketplace trước ngày 9/9/2019.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 28/8/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 28/8/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech