Cài đặt định tuyến Gmail cũ sẽ được tự động chuyển đổi kể từ ngày 11/07

Tháng 6 23, 2018


Vào tháng 1/2017, Google đã thông báo một số thay đổi đối với cài đặt định tuyến Gmail trong Admin console. Vì lý do kỹ thuật, một số thay đổi trong số này đã bị trì hoãn và hiện đang được thực hiện trong tháng này.

Chuyển đổi cài đặt định tuyến Gmail cũ ngay bây giờ

Trong tương lai, định tuyến Gửi (Sending routing), Định tuyến nhận (Receiving routing), nhận toàn bộ địa chỉ email (Catch-all address) và Cài đặt định tuyến cấp miền (Domain-level) ở chế đọc “chỉ đọc”. Các cài đặt này vẫn hoạt động, nhưng để thực hiện thay đổi, quản trị viên cần phải nhấp vào nút CHUYỂN ĐỔI bên cạnh quy tắc hiện tại.

Một khi nhấp vào CHUYỂN ĐỔI, Google sẽ tự động chuyển đổi cài đặt và ánh xạ vào các trường mới một cách tự động. Sau đó, cài đặt được chuyển đổi sẽ được đặt trong phần định tuyến hợp nhất, nơi tất cả các quy tắc sẽ được quản lý. Cài đặt cũ sẽ không còn hiển thị trong giao diện người dùng, do đó quản trị viên sẽ không cần phải dọn dẹp các quy tắc cũ sau đó.

Tất cả các cài đặt được tự động chuyển đổi kể từ ngày 11/07

Nếu quản trị viên không chuyển đổi cài đặt bằng nút CHUYỂN ĐỔI, việc chuyển đổi sẽ được thực hiện tự động sang phần định tuyến hợp nhất sau ngày 11/07/2018. Quá trình chuyển đổi này sẽ diễn ra trong vài tuần.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng nút CHUYỂN ĐỔI đã khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Tính năng tự động chuyển đổi sẽ khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ sau ngày 11/07/2018.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

CONVERT: Đã triển khai dần (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Tự động chuyển đổi: Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech