Cài đặt định tuyến gửi

Tháng 2 28, 2018


Cài đặt định tuyến hộp thư đi sẽ không được hỗ trợ, sẽ sớm được gỡ bỏ và được thay thế bởi các cài đặt định tuyến. Trong thời gian chuyển tiếp này, các cài đặt định tuyến thư đến vẫn còn hiển thị trong Admin Console, được dán nhãn với một thẻ màu đỏ "Đã tắt". Các cài đặt vẫn hoạt động nhưng quản trị viên không thể chỉnh sửa hoặc tạo ra những cài đặt mới.

Google khuyên người dùng chuyển đổi bất kỳ cài đặt định tuyến gửi càng sớm càng tốt bằng cách làm theo các bước dưới đây.

Chuyển đổi hoặc xóa cài đặt định tuyến gửi

 1. Tại Admin Console...
 2. Tới Ứng dụng (Apps) >  G Suite > Gmail > Cài đặt nâng cao (Advanced settings).
 3. Ở bên trái, chọn đơn vị tổ chức để cấu hình cài đặt. Bất kỳ tổ chức cấp dưới sẽ kế thừa các bản cập nhật.
 4. Di chuyển đến Định tuyến gửi (Receiving routing) trong phần Định tuyến (Routing).
 5. Di chuột qua các cài đặt và chọn tùy chọn:
  • Nếu không có nhu cầu phải cài đặt, bấm Xóa và đi đến bước 9.
  • Nếu muốn chuyển đổi các cài đặt trong Định tuyến gửi, nhấp vào Định cấu hình (Configure) và đi đến bước 6.
 6. Ở phía dưới, nhấp Chuyển đổi (Convert). Các cài đặt được sao chép một cấu hình tương đương trong các cài đặt định tuyến mới và hiển thị trên màn hình.
 7. Xem lại và chỉnh sửa cấu hình mới nếu cần thiết. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo cài đặt định tuyến.
 8. (Tùy chọn) Để chuyển đổi hoặc xóa bất kỳ cài đặt khác, vui lòng lặp lại các bước từ 3-7.
 9. Ở dưới cùng của trang Cài đặt nâng cao Gmail (Gmail Advanced settings), nhấp Lưu (Save).

Nguồn: LVtech