Cài đặt mới Bảo vệ dữ liệu iOS

Tháng 5 25, 2021


Tính năng mới:

Google đang thêm cài đặt quản trị viên mới hạn chế chia sẻ dữ liệu và nội dung giữa tài khoản Google Workspace và tài khoản Google cá nhân trong Gmail, Drive, Docs, Sheets và Slides trên iOS.

Khi cài đặt bảo vệ dữ liệu được bật, người dùng chỉ có thể chia sẻ hoặc lưu nội dung – chẳng hạn như tập tin, email hoặc nội dung được sao chép và dán — trong tài khoản Workspace. Điều này sẽ bảo vệ người dùng chia sẻ tập tin với tài khoản Google cá nhân hoặc lưu tập tin vào Google Drive cá nhân.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Các ứng dụng của Google trên iOS hỗ trợ đăng nhập nhiều người dùng, cho phép người dùng truy cập Gmail, Google Drive, Docs, Sheets, Slides bằng tài khoản cá nhân và Google Workspace. Cung cấp cho quản trị viên khả năng kiểm soát cách thức dữ liệu được chia sẻ trên các tài khoản người dùng giúp giảm thiểu việc chia sẻ dữ liệu ngẫu nhiên, thêm vào đó, cùng với các hạn chế sao chép và dán cũng như kéo và thả đã phát hành trước đó, các biện pháp bảo mật này giúp tăng cường bảo mật đối với dữ liệu công ty trên iOS.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp đơn vị tổ chức và cấp miền. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách áp dụng cài đặt cho thiết bị iOS.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Khi được quản trị viên bật, người dùng có thể chia sẻ an toàn nội dung Google Workspace dành cho doanh nghiệp giữa các ứng dụng Google Workspace.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này đã khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho khách hàng Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus và Education Plus.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Plus, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech