Cài đặt quản trị để kiểm soát Giờ làm việc

Tháng 11 22, 2019


Tóm tắt:

Google đang thêm cài đặt trong Admin console để quản trị viên có thể kiểm soát xem Giờ làm việc có được bật cho người dùng trong miền hay không.

Nếu muốn tắt giờ làm việc, hãy điều hướng đến Admin console > Ứng dụng > G Suite > Cài đặt cho Lịch > Mục cài đặt chia sẻ. Ở vị trí đó, bên dưới Giờ làm việc, quản trị viên sẽ thấy hộp kiểm mới: Cho phép người dùng cài đặt giờ làm việc.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/11/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/11/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Cài đặt này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể được bật ở cấp đơn vị tổ chức.

Nguồn: LVtech