Cải thiện quản lý người dùng trong Admin console

Tháng 5 12, 2018


Google đang cập nhật giao diện sử dụng khi quản lý người dùng trong Admin console. Những thay đổi này sẽ giúp quản trị viên dễ dàng tìm và kiểm soát thông tin và cài đặt của người dùng.

Bảng tác vụ mới

Khi quản trị viên nhấp vào một người dùng cá nhân, quản trị viên sẽ thấy bảng thông tin người dùng, cho phép xem nhanh và chỉnh sửa thông tin cơ bản về người dùng.

Thẻ danh mục cung cấp thông tin chi tiết hơn để quản lý người dùng

Khi quản trị viên đang xem thông tin của một người dùng, quản trị viên cũng sẽ thấy các thẻ với thông tin tóm tắt cung cấp tổng quan nhanh về thông tin quan trọng nhất trong một số danh mục. Quản trị viên có thể nhấp vào thẻ để xem chi tiết cài đặt hoặc chỉnh sửa nhanh thông tin liên quan đến người dùng đó. Tùy thuộc vào tài khoản của người dùng và đặc quyền của quản trị viên, quản trị viên sẽ thấy một số hoặc tất cả các thẻ này:

 • Thông tin người dùng: Xem và chỉnh sửa thông tin liên hệ của người dùng và xem các thuộc tính tùy chỉnh.
 • Bảo mật: Kiểm soát cài đặt bảo mật của người dùng, như xác minh 2 bước và khóa bảo mật.
 • Các nhóm: Xem tư cách thành viên nhóm và vai trò của người dùng và quản lý vai trò của người dùng trong các nhóm đó.
 • Vai trò và đặc quyền quản trị viên:. Xem và thay đổi các quyền quản trị được cấp cho người dùng.
 • Ứng dụng. Xem các ứng dụng mà người dùng đã cài đặt trên thiết bị được quản lý.
 • Thiết bị được quản lý: Xem và quản lý các thiết bị được liên kết với người dùng.
 • Giấy phép: Xem giấy phép được cấp cho người dùng và kiểm soát giấy phép người dùng cá nhân
 • Team Drive: Xem tư cách thành viên Team Drive của người dùng và quản lý cài đặt Team Drive.

Tính năng quản lý giấy phép mới

Một trong những thẻ mới là thẻ Giấy phép sẽ giúp cải thiện khả năng hiển thị và quản lý giấy phép trong tổ chức. Tính năng như sau:

 • Cải thiện trạng thái giấy phép để cung cấp thông tin tốt hơn về việc chuyển nhượng giấy phép của người dùng.
 • Chế độ xem riêng và chế độ chỉnh sửa để hỗ trợ việc ra quyết định quản lý giấy phép.
 • Cải thiện xử lý lỗi và nhắn tin để giúp quản trị viên.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech