Cải tiến báo cáo trên Google Drive trong Admin console

Tháng 2 28, 2018


Với tư cách là quản trị viên của G Suite, điều quan trọng là phải có sự hiểu biết rõ ràng và chính xác về các hành động đang diễn ra trong tên miền. Hôm nay, Google đang thay đổi báo cáo trong Admin console để phản ánh tốt hơn hoạt động của Google Drive xảy ra trong miền. Trước tiên, Google đang chuyển đổi định nghĩa các chỉ số được hiển thị để phản ánh sự thay đổi trong hoạt động của tập tin, ví dụ như "tài liệu đã được tạo" thay vì là số tổng tuyệt đối, chẳng hạn như "tổng số tài liệu sở hữu". Thay đổi này ảnh hưởng đến Báo cáo tổng hợptrong Admin console báo cáo về tập tin Drive.

AggregateReports.png

Google cũng thêm phần số liệu hiển thị chia sẻ vào báo cáo trong Admin console. Báo cáo chia sẻ tập tin sẽ được đánh dấu nổi bật để phân biệt tập tin được chia sẻ bên ngoài miền và tập tin được chia sẻ trong nội bộ.

FileSharingActivity.png

Những số liệu này đã được giới thiệu hồi đầu năm nay, nhưng chỉ khả dụng thông qua báo cáo API về phát triển phần mềm của quản trị viên, giờ đây tính năng này đã khả dụng trong Admin console.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng cho Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech