Cảnh báo tấn công do các tổ chức hậu thuẫn được BẬT theo mặc định bắt đầu từ 10-10-2018

Tháng 10 09, 2018


Vào tháng 8, Google đã khởi chạy tùy chọn cho quản trị viên G Suite về việc nhận cảnh báo bảo mật nếu người dùng của họ đang bị tấn công do sự hậu thuẫn của các tổ chức. Vào thời điểm đó, quản trị viên phải chủ động bật các cảnh báo này. Google đã nhận được phản hồi rằng do không nhận thức rõ về cảnh báo này và vì vậy nhiều quản trị viên đã không nhận được thông tin quan trọng này. Do đó, Google sẽ BẬT các cảnh báo này cho hầu hết quản trị viên kể từ ngày 10/10/2018.

Quản trị viên sẽ nhận được cảnh báo bảo mật nếu người dùng đang bị nhắm mục tiêu bởi một cuộc tấn công do tổ chức hậu thuẫn.

Quản trị viên vẫn sẽ có tùy chọn tắt các cảnh báo này bằng cách điều hướng đến Báo cáo > Quản lý cảnh báo > Cảnh báo tấn công do tổ chức hậu thuẫn trong Admin console hoặc có thể chọn không tham gia bất kỳ lúc nào nhận được email thông báo.

Quản trị viên có thể tắt các cảnh báo này trong Admin console

Lưu ý rằng nếu trước đây quản trị viên đã bật và sau đó tắt các cảnh báo này, cảnh báo sẽ ở chế độ tắt. Nếu không muốn nhận các cảnh báo này sau ngày 10/10/2018, chỉ cần bật và sau đó tắt một lần nữa trong Admin console trước ngày này. Google sẽ không ghi đè tùy chọn cảnh báo đã được thay đổi theo sự chọn lựa của quản trị viên trước ngày 10/10/2018.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ vào ngày 10/10/2018.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech