Cảnh báo tùy chỉnh di chuyển đến danh sách quy tắc bảo mật hợp nhất

Tháng 10 19, 2019


Tính năng mới:

Google đã chuyển việc quản lý và cảnh báo báo cáo tùy chỉnh sang phần Quy tắc bảo mật của Admin console, tại Admin console > Bảo mật > Quy tắc bảo mật. Tại đây, chúng sẽ được liệt kê dưới dạng loại quy tắc Báo cáo (xem hình ảnh minh họa ở phần sau). Trước đây, quản trị viên có thể quản lý các quy tắc tùy chỉnh tại Admin console > Báo cáo > Cảnh báo.

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Với việc bổ sung các vai trò tùy chỉnh, phần Quy tắc bảo mật sẽ cung cấp thông tin tổng hợp hơn về các quy tắc và cảnh báo có sẵn. Điều này sẽ giúp việc quản lý các quy tắc và cảnh báo từ một nơi dễ dàng hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: để truy cập các quy tắc Bảo mật, hãy nhấp vào biểu tượng trình đơn ở góc trên cùng bên trái của Admin console và chọn Bảo mật > Quy tắc bảo mật. Nhiều loại quy tắc có thể xem được bao gồm quy tắc Hoạt động, quy tắc Báo cáo và quy tắc do Hệ thống xác định. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các quy tắc bảo mật.
  • Người dùng cuối:không yêu cầu hành động.

Thông tin bổ sung:

Vào tháng tư, Google đã chuyển các cảnh báo quản trị viên được xác định trước từ phần Báo cáo của Admin console sang phần Quy tắc bảo mật, được liệt kê với nhãn loại quy tắc “Hệ thống được xác định”. Việc này giúp tùy chỉnh tất cả cảnh báo quản trị đến cùng một vị trí.

Các quy tắc “Hệ thống xác định” và tùy chỉnh “Báo cáo” hiện thuộc danh sách các quy tắc bảo mật

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/10/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/10/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Thay đổi này sẽ triển khai theo mặc định đối với tất cả các tên miền.

Nguồn: LVtech