Cập nhật chính sách cuộc gọi video đối với các sự kiện Google Calendar được ủy quyền và được chuyển giao

Tháng 8 15, 2020


Tóm tắt:

Cập nhật chính sách cuộc gọi video đang thực hiện một số thay đổi sẽ ảnh hưởng đến chính sách của Google Meet được áp dụng cho sự kiện trên Google Calendar được tổ chức bởi người ủy quyền hoặc khi cuộc họp được chuyển tiếp. Trong cả hai trường hợp, chính sách cuộc họp video của Google Meet giờ đây sẽ dựa trên người sở hữu sự kiện lịch chứ không phải người tham gia  hoặc chủ sở hữu ban đầu của sự kiện.

Ban đầu, những thay đổi này sẽ chỉ áp dụng cho các cuộc họp mới được tạo sau khi khởi chạy. Trong vài tuần tới, Google cũng sẽ áp dụng các thay đổi đối với các sự kiện hiện hữu. Cũng lưu ý rằng những thay đổi này sẽ chỉ áp dụng cho lịch chính. Đối với các sự kiện được tạo trên lịch chia sẻ hoặc lịch mới do người dùng tạo, các chính sách sẽ được áp dụng dựa trên người dùng có thêm liên kết Google Meet.

Sau đây là một số ví dụ cụ thể về tác động tiềm năng của sự thay đổi này.

Tác động đến các cuộc họp được ủy quyền thiết lập

  • Trước đây, mọi cài đặt video Meet sẽ được áp dụng dựa trên cài đặt ủy quyền. Bây giờ cài đặt sẽ được áp dụng dựa trên cài đặt của chủ sở hữu lịch và do đó sẽ phù hợp với các sự kiện do chủ sở hữu tự tổ chức.
  • Trước đây, nếu người ủy quyền rời khỏi một tổ chức, liên kết hội nghị video Google Meet trong cuộc họp sẽ ngừng hoạt động. Bây giờ, liên kết sẽ vẫn tiếp tục hoạt động.

Tác động đến các cuộc họp được chuyển nhượng quyền sở hữu

  • Trước đây, nếu một sự kiện được chuyển tiếp giữa những người dùng trong các tổ chức khác nhau hoặc đến những người dùng có chính sách truy cập khác nhau, mọi cài đặt video Meet sẽ được áp dụng dựa trên cài đặt gốc của chủ sở hữu. Giờ đây, cài đặt sẽ được áp dụng dựa trên cài đặt của chủ sở hữu mới của sự kiện.
  • Trước đây, nếu chủ sở hữu ban đầu của một sự kiện chuyển đi khỏi một tổ chức, liên kết Hội nghị video Meet sẽ ngừng hoạt động. Bây giờ, nó sẽ tiếp tục hoạt động.
  • Trước đây, người dùng trong tổ chức mới phải yêu cầu quyền truy cập vào cuộc họp nếu sự kiện được chuyển tiếp giữa những người dùng tại các tổ chức khác nhau. Bây giờ, người dùng có quyền truy cập tự động và người dùng trong tổ chức của chủ sở hữu ban đầu sẽ phải yêu cầu quyền truy cập trừ khi họ được mời tham gia cuộc họp.

Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách áp dụng cài đặt Google Meet cho các sự kiện được tạo hoặc được chuyển tiếp sang lịch khác.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Đối với các sự kiện mới được tạo sau khi tính năng khởi chạy: 

Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này hiện đã khả dụng đối với tất cả người dùng.

  • Đối với các sự kiện hiện hữu:

Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), chính sách sẽ được áp dụng trong vài tháng tới.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech