Cập nhật phần cài đặt bảo mật trong Admin console

Tháng 7 27, 2020


Tính năng mới:

Google đã sắp xếp hợp lý phần cài đặt bảo mật trong Admin console. Cụ thể quản trị viên có thể nhận thấy:

  • Cập nhật giao diện và nội dung tại Admin console > Bảo mật
  • Vị trí mới cho báo cáo chính sách mật khẩu: Admin console > Báo cáo

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao lại quan trọng:

Đây là bản cập nhật mới nhất trong một loạt các bản cập nhật mà Google đã thực hiện trong vài tháng qua để cải thiện Admin console. Những cập nhật này sẽ giúp cài đặt bảo mật dễ nhìn hơn và giúp quản trị viên tìm các cài đặt quan trọng có thể giúp duy trì tình trạng bảo mật mạnh mẽ cho tổ chức.

Thông tin chi tiết:

Cập nhật giao diện và nội dung tại Admin console > Bảo mật

  • Giao diện được cập nhật và sắp xếp lại đối với phần cài đặt bảo mật chính tại Admin console > Bảo mật.
  • Biểu ngữ mới ở phía trên cùng trong Admin console > Trang bảo mật, có các liên kết để tìm hiểu thêm về bảo mật và quyền riêng tư trong Google Cloud. Trước đây thông tin này ở trong một phần dành riêng (tại Admin console > Bảo mật > Tài nguyên bảo mật và quyền riêng tư) hiện đã bị xóa.
  • Việc loại bỏ báo cáo chính sách mật khẩu khỏi phần này, giờ đây, đã được chuyển đến phần Báo cáo.

Vị trí mới để báo cáo chính sách mật khẩu: Admin console > Báo cáo

Dữ liệu về tuân thủ chính sách mật khẩu người dùng đã được chuyển đến phần Báo cáo của bảng điều khiển Quản trị viên. Giờ đây, quản trị viên có thể tìm thấy thông tin như yêu cầu về độ dài mật khẩu tại Admin console > Báo cáo> Tài khoản và Admin console > Báo cáo> Báo cáo của người dùng > Bảo mật. Trước đây, đây là tại Admin console > Bảo mật > Giám sát mật khẩu.

Bằng cách thêm dữ liệu này vào phần báo cáo, giờ đây quản trị viên có thể sử dụng các bộ lọc, xem theo OU, xem các giá trị lịch sử và tải xuống các tính năng báo cáo không khả dụng ở vị trí trước đây.

Ngoài ra, khi báo cáo về việc tuân thủ chính sách mật khẩu, giờ đây chỉ đơn giản hiển thị thông tin độ dài mật khẩu của người dùng có tuân thủ chính sách được định cấu hình hay không. Trước đây, Google chỉ cho biết tình trạng về độ dài cụ thể của mật khẩu.

Thông tin tuân thủ mật khẩu mới trong Admin console > Phần Báo cáo

Bây giờ quản trị viên có thể sử dụng các bộ lọc, xem theo OU, xem các giá trị lịch sử và tải xuống báo cáo đối với dữ liệu tuân thủ mật khẩu

Giao diện mới cho phần Admin console

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày tùy vào khả năng hiển thị tính năng, bắt đầu từ ngày 16/7/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite.

Nguồn: LVtech