Cập nhật phần cài đặt Thư mục của Admin console

Tháng 11 08, 2019


Tính năng mới:

Google thực hiện một số thay đổi cho phần Cài đặt thư mục của Admin console. Quản trị viên có thể sử dụng Cài đặt thư mục để kiểm soát phần thư mục người dùng cuối của doanh nghiệp/tổ chức có thể tự thay đổi và thông tin thư mục nào được hiển thị đối với người dùng nào.

Giờ đây, quản trị viên sẽ thấy một giao diện dựa trên thẻ mới với ba phần khi vào Admin console > Thư mục> Cài đặt thư mục:

  • Cài đặt chia sẻ: đặt mặc định đối thông tin liên hệ nào được hiển thị cho người dùng trong miền và với các ứng dụng bên ngoài và API.
  • Chỉnh sửa hồ sơ: Chọn thông tin cá nhân (tên, ảnh, v.v.) và thông tin công việc (chức danh công việc, địa điểm làm việc, v.v...) mà người dùng có thể thay đổi.
  • Cài đặt hiển thị: Chọn thông tin thư mục hiển thị cho những người dùng khác nhau.

Khi nhấp vào phần cài đặt chia sẻ và cài đặt hiển thị, quản trị viên cũng có thể nhận thấy các cập nhật giao diện người dùng tương tự như hiển thị trên trang đích của cài đặt thư mục - giao diện dựa trên thẻ với thông tin hiển thị rõ ràng hơn về cài đặt.

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Thiết kế mới có giao diện dựa trên thẻ được cập nhật, giúp dễ dàng xem nơi cần thay đổi cài đặt cụ thể và nhanh chóng xác nhận các cài đặt được định cấu hình chính xác. Google hy vọng điều này sẽ giúp quản trị viên tiết kiệm thời gian và giảm thiểu được các cú nhấp chuột.

Làm thế nào để bắt đầu:

“Cài đặt thư mục” mới trong Admin console

“Cài đặt thư mục” cũ trong Admin console

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 23/10/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 23/10/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Các cài đặt này sẽ giống với cài đặt hiện tại đối với các tính năng trong Admin console, nhưng sẽ được cập nhật để hiển thị trong giao diện mới. Cài đặt có thể được kiểm soát ở cấp độ đơn vị tổ chức OU.

Nguồn: LVtech